Restaurant Saragossa: reparació i tractament desoxidant

TQ MORDUR PLUS és un morter de reparació que compleix la norma UNE R3, pel que a més de reparar, també actua com a inhibidor de la corrosió i potenciador de l’adherència.

Solució de 3 passos amb 1 sol producte = estàlvia mà d’obra

Reparacions estructurals amb un sol producte:
• Bigues, pilars, cants de forjats i voladissos.
Reparació estètica no estructural:
• Escales, rampes, motllures, etc.

Rendiment:

Es necessiten 1,7 kg per m² i 1 mm de gruix